Medewerkers

Het team van 010-fysio bestaat uit 7 fysiotherapeuten met elk een eigen achtergrond en specialisatie. Waardoor er door u op basis van expertise of persoonlijke voorkeur gekozen kan worden voor de meest geschikte fysiotherapeut om u te behandelen. Alle medewerkers staan ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

Bekijk onze medewerkers

VISIE

Fysiotherapie is een vak dat zich bezighoudt met het bewegen en functioneren van mensen en in het bijzonder met de klachten en beperkingen die hierbij kunnen ontstaan. Vanuit onze visie is geen klacht of aandoening identiek. Ieder mens met een gezondheidsprobleem hanteert dit anders, heeft hier eigen ideeën over en kan met zijn/haar gedrag het herstel bevorderen of belemmeren.

Omdat wij begrijpen dat u graag snel geholpen wilt worden, streven wij ernaar om geen wachtlijst te hanteren, nadat u contact heeft opgenomen wordt u binnen 5 werkdagen een afspraak aangeboden. Heeft u voorkeur voor één van onze therapeuten dan kunt u dat aangeven en zullen wij daar rekening mee houden.

Voor ons is het een uitdaging om samen met u uw klacht in kaart te brengen en te analyseren wat de invloed is van de houding, de werkomstandigheden, de sportactiviteiten, de mentale belasting, de verhouding tussen rust en inspanning en het beeld wat u heeft van uw klachten.

Het haalbare behandeldoel en het daaruit voortkomende behandelplan is daardoor specifiek gericht op uw hulpvraag. Het behandeldoel kan derhalve zeer divers zijn, variërend van pijnvrij functioneren tot een specifieke activiteit weer kunnen doen of sport en werkzaamheden hervatten. Dat is ook de reden dat wij een individuele benadering nastreven en niet in grotere groepen volgens vaste protocollen werken. Wij behandelen u en begeleiden u met persoonlijke adviezen en oefeningen, zodat uw doel zo goed en snel mogelijk wordt bereikt.

Tevens streven wij ernaar u inzicht te geven in uw functioneren in relatie tot uw klachten, zodat u in de toekomst uw klachten eerder herkent en adequaat kunt reageren.

KWALITEITSBELEID

In Nederland behoorden wij bij de eerste 10 pluspraktijken en in Rotterdam waren wij de 2e praktijk. Met regelmaat vinden er audits door externe partijen plaats om ons kwaliteitsbeleid te toetsen.

Kortom; aangetoonde kwaliteit.

WAT VINDEN WIJ KWALITATIEF GOEDE FYSIOTHERAPIE

Wij vinden dat een hoge kwaliteit van werken in een praktijk voor fysiotherapie voor alle betrokken partijen merkbaar zou moeten zijn. De partijen die hiervan profiteren zijn: de patiënten, de verwijzende artsen en specialisten, de zorgverzekeraars, andere hulpverleners rond de patient, collega fysiotherapeuten en de behandelend fysiotherapeut zelf. In het door ons gevoerde kwaliteitsbeleid is er voor al deze partijen aandacht.

Voor u als patiënt betekent dit dat wij in principe geen wachtlijst hanteren, waardoor u snel kan worden ingepland. Voor de intake reserveren we 45-60 minuten en voor de vervolg behandelingen 30 minuten waardoor er voldoende tijd en aandacht is voor uw hulpvraag en de behandeling. Elke behandeling begint met een evaluatie en zo nodig wordt de behandeling aangepast. Door samenwerking met collega’s buiten de praktijk kunnen wij u indien nodig, snel doorverwijzen.

Binnen de praktijk vindt wekelijks gestructureerd overleg plaats over de dagelijkse praktijkvoering en over zaken die verbeterd kunnen worden. Daarnaast participeren wij in externe overlegvormen.

OVERLEGVORMEN

Het MDO (multidisciplinair overleg) met de overige eerste-lijnszorgverleners binnen Gezond Blijdorp en in de wijk. Het MDO bestaat voornamelijk uit huisartsen en andere paramedici, huisartsen praktijkondersteuners etc. In het MDO word projectmatig gewerkt en staat verbetering van de eerste-lijns gezondheidszorg in de wijk centraal

Sinds 2009 zijn de pluspraktijken uit Rotterdam verenigd. Samen streven wij naar innovatie en verdere kwaliteitsverbetering. We hebben regelmatig overleg in het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid. Alle medewerkers nemen  deel aan intervisie groepen  o.l.v. een coach om zo hun handelen te toetsen en te verbeteren.

CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

Alle in deze praktijk werkzame fysiotherapeuten staan inschreven in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie. Door te voldoen aan de eisen voor registratie in het Centraal Kwaliteitsregister conformeert de geregistreerde fysiotherapeut zich aan continue kwaliteitsbeheersing en/of verbetering en aan het zichtbaar (transparant) maken van deze kwaliteit.

INSCHRIJVING IN HET BIG-REGISTER

Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

DEELNAME KLACHTENREGELING

Dit betekent dat wanneer een patiënt een klacht heeft die niet binnen de relatie met de behandelend fysiotherapeut of de praktijk kan worden opgelost, de patiënt de mogelijkheid heeft volgens de regels en bepalingen van de klachtenregeling een klacht kan in dienen. Een folder van deze klachtenregeling is in de wachtkamer aanwezig.

NA- EN BIJSCHOLING

Per periode van vijf jaar moeten geregistreerde fysiotherpeuten een aantal na-en bijscholingen volgen ter behoud en verbetering van hun vaardigheden als fysiotherapeut.

WERKEN CONFORM DE KNGF-RICHTLIJNEN

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft een aantal richtlijnen en ontwerprichtlijnen ontwikkeld. De richtlijnen beschrijven onderwerpen waarvoor t.a.v. de fysiotherapeutische behandeling wetenschappelijke onderbouwing is. In feite is een KNGF-ontwerprichtlijn een tussenproduct in het ontwikkelingstraject naar de wetenschappelijk onderbouwde KNGF-Richtlijn. KNGF-ontwerprichtlijnen gaan met name over aandoeningen waarvan op dit moment onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voorhanden is, zodat de richtlijn voor een belangrijk deel is gebaseerd op consensus binnen de beroepsgroep.

PRIVACY

Om uw privacy te beschermen worden onze dossiers in beveiligde computersystemen beheerd. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier volgens de wettelijke bepalingen minimaal zeven jaar bewaard.

Wij werken als praktijk hard aan de kwaliteit van onze zorg. Daarbij hebben wij gekozen voor het Plus traject. Dit betekent dat wij met diverse verzekeraars (Achmeagroep, VGZ, CZgroep, Menzisgroep en De Friesland) afspraken hebben gemaakt over transparantie en kwaliteit van zorg.

Onderdeel hiervan is een regelmatig terugkerende audit door het bureau HCA. Tijdens deze audit wordt o.a. de dossiervoering beoordeeld. Als u verzekerd bent bij een de bovengenoemde verzekeraars, dan kan uw dossier door een auditeur wordt ingezien. Wij zullen zorgen dat dit anoniem gebeurt.

Een andere vorm van kwaliteitbewaking is de Landelijke Database fysiotherapie: Vanaf 2017 moeten fysiotherapeuten anoniem patiënten informatie doorgeven aan de landelijke database fysiotherapie. Het gaat dan om informatie zoals meetgegevens, behandeldoelstellingen, opzet behandeling etc. Deze gegevens zijn anoniem; alleen uw geslacht en geboortejaar zijn zichtbaar.

Deze database is in het leven geroepen om kwaliteitsinformatie van de fysiotherapeutische zorg landelijk te monitoren op praktijk en medewerker niveau. De zorgverzekeraars krijgen deze informatie versleuteld en anoniem binnen en krijgen zo ook een beter beeld van de fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Heeft u hier desondanks bezwaar tegen het inzien van uw dossier tijdens een audit en/of het verkrijgen van data vanuit uw dossier voor het Landelijk Database fysiotherapie dan is dat geen enkel probleem. Meldt dit het bij uw behandelaar en wij zorgen dat uw dossier tijdens de audit niet ingekeken wordt.

VERBINDINGEN

BEROEPSVERENIGINGEN

BEWEGING & ONTSPANNING

  • Beeldschermtachograaf – Gezond werken met je computer De Beeldschermtachograaf is een digitale coach die mensen helpt verantwoord met de computer te werken om zo RSI-klachten te voorkomen of daar van te herstellen.
  • Sport en recreatie in Rotterdam ‘Sport en Recreatie biedt Rotterdammers mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en draagt zo bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid van de stad, met als resultaat: ‘Rotterdam, attractieve stad!’.
  • Wellnomics Workpace: anti-RSI programma Wellnomics® WorkPace® is de ENIGE wetenschappelijk goedgekeurde software voor de preventie van Repetitive Stress Injury (RSI) die leidt tot een bewezen positieve en blijvende gedragsverandering bij gebruikers.
  • Zwemmen in Rotterdam De 13 zwembaden in Rotterdam bieden diverse zwemactiviteiten en faciliteiten aan.
  • Zwemmen in Rotterdam-Noord Het Van Maanenbad biedt een groot aantal activiteiten aan voor iedereen die gezond en sportief bezig wil zijn.
  • Sportingclub de Uitweg Een sportschool waar met veel persoonlijke aandacht begeleiding wordt gegeven.

REGISTERS